Αξιολόγηση Συνεισφοράς Εργαζομένου

Ιεραρχήστε, κατά σειρά προτεραιότητας, τα κάτωθι. Πως αξιολογείτε με άριστα το 10

Εισερχόμενα (Προς Εταιρεία)