Υποψήφιοι

Αξιολόγηση υποψηφίων εύκολα και γρήγορα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Ερωτηματολόγια

Βάση δεδομένων από στοχευμένες ερωτοαπαντήσεις ανα κλάδο, ειδικότητα και ανα θέση εργασίας

Υφιστάμενο Προσωπικό

Αξιολογήστε εύκολα και γρήγορα, με στοχευμένες ερωτήσεις ανάλογα το αντικείμενο της θέσης εργασίας

Στατιστικά Απαντήσεων

Συγκρίνεται στατιστικά τις απαντήσεις, από επιλεγμένες κατηγορίες χρηστών - υπαλλήλων

1. Ερωτηματολόγια
2. Αξιολογείστε
3. Βαθμονόμηση ερωτηματολογίου
4. Ενημέρωση υποψηφίου
5. Βάση δεδομένων ερωτήσεων
6. Στατιστικά Απαντήσεων Ερωτηματολογίου
7. Προσαρμογή
8. Δημιουργία ομάδων
9. Σχεδιασμός

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ|