Το λογισμικό HM-CFA χρησιμεύει στη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα εκτυπώσεις, υπολογισμούς και γραφικά, που προσφέρουν στο χρήστη έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα δυναμικής διαχείρισης των χρημάτων. Με το λογισμικό HM-CFA, μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις χρηματοροές της επιχείρησής του και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κίνηση του χρήματος που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

Βασικές λειτουργίας και αποτελέσματα του Λογισμικού:

 

  • Η παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης
  • Η πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή
  • Η διαχείριση των χρηματοροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων

Ουσιώδεις υπολογισμοί όπως: |

  • Ποια θα είναι τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης στο τέλος του μήνα
  • Ποιες θα είναι οι ανάγκες δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης
  • Ποιο θα είναι το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος της εβδομάδας
  • Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά
  • Σενάρια και παραγωγή cash flow σεναρίων
  • Σύγκριση σεναρίων με πραγματικό cash flow

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων: |

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-Cash Flow είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης