Το λογισμικό HM- VALUE  χρησιμεύει στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα πίνακες, υπολογισμούς και γραφικά, με τα πλήρη στοιχεία της αποτίμησης με πέντε (5) διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης.

Με το λογισμικό VALUE, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, μία επιτυχημένη και αξιόπιστη μελέτη αποτίμησης καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους της μελέτης, όπου αυτή του ζητηθεί.

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα, για εξαγορές, συγχωνεύσεις, για αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Βασικές λειτουργίας και αποτελέσματα του Λογισμικού:

 

  • Αποτέλεσμα μεθόδου Καθαρής Περιουσιακής Θέσης.
  • Αποτέλεσμα μεθόδου Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών.
  • Αποτέλεσμα μεθόδου Κεφαλαιοποιημένων Οργανικών Κερδών.
  • Αποτέλεσμα μεθόδου Υπερπροσόδου.

Ουσιώδεις υπολογισμοί όπως: |

  • Ποια θα είναι αξία της επιχείρησης με ή χωρίς τον συνυπολογισμό τόκων και χρεολυσίων.
  • Πώς μεταβάλεται η αξία της επιχείρησης με διαφορετικά επιτόκια προεξόφλησης των ροών.
  • Χρήση ανάλυσης RISK (ανάλυσης κινδύνων) για υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με ορισμένη ζητούμενη επιθυμητή πιθανότητα.
  • Ποιά θα είνα η αξία της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο αλλά και με ρίσκο.

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων: |

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-Value είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης.